Kvalitetsarbete

En bra kvalitet bygger på de boendes upplevelse av livskvalitet och hur tillfreds de boende och deras anhöriga är med den vård och omsorg de får. De boendes valfrihet, inflytande och delaktighet i utformningen av vården är viktig för upplevelsen av integritet och självbestämmande.

Ett kontinuerligt utbyte av information och samtal kring de boendes behov med avdelningspersonal och verksamhetschef skapar trygghet och flexibilitet.

Eftersom varje situation och individ är unik måste kvalitetsarbetet vara dynamiskt och en ständigt pågående process där hela personalgruppen och samtliga personalkategorier är delaktiga.

A&O-modellen

I A&O är vi angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet på alla plan och i varje sektor av verksamheten. Alla medarbetare i verksamheten ska vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. Sektorerna är följande:

  • Boende
  • Personal
  • Livsrum

Varje år genomför vi en intern kvalitetsrevision där vi genomlyser varje sektor, utvärderar måluppfyllelsen i respektive sektor samt formulerar nya mål. Vi identifierar även brister och riskområden och lägger upp handlingsplaner för att åtgärda dem.

A&O-modellen - Boende, personal och livsrum

Delar av A&O-modellens cirkel som färgkodas vid internrevision.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Processerna i ledningssystemet följer vår modell som vi kallar A&O-modellens kvalitetstrappa. Vi anser att kvalitetsarbetet måste resultera i ständiga förbättringar, enligt kvalitetstrappan planerar vi arbetet, genomför det, utvärderar samt återkopplar och förbättrar. Likt en trappa arbetar vi uppåt för ständig förbättring och utveckling. Som processtöd använder vi IT-systemet Stratsys.

Bild på framsidan av "ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete"

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsdeklaration

A&O kvalitetsdeklarerar verksamheten enligt Almega Vårdföretagarnas standard. Genom kvalitetsdeklarationen redovisar vi öppet verksamhetens kvalitetsarbete och resultat för allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen uppdateras varje år.

Kvalitetsdeklarationen beskriver bland annat:

  • Hur verksamheten systematiskt arbetar med kvalitet och utveckling
  • Hur verksamheten uppfyller nationella krav och riktlinjer
  • Hur verksamheten arbetar evidensbaserat
  • Verksamhetens resultat i nationella patient- och brukarundersökningar

Ladda ner:

Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration